INFORMACJE

Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności

Informacja o projekcie "Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności"

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Projekt "Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności"

Głównym celem projektu jest szeroko pojęta integracja polskich i czeskich partnerów, poznanie kultury krajów leżących po obu stronach granicy oraz wymiana doświadczeń. Celem projektu jest wzmacnianie integracji na poziomie lokalnym dzięki wykorzystaniu potencjału młodych ludzi mieszkających po obu stronach granicy. Projekt - dzięki integracji dzieci i młodzieży - przyczyni się do przełamywania barier językowych, zmianę negatywnych stereotypów oraz niepotrzebnych uprzedzeń, również w stosunku do osób niepełnosprawnych. Projekt również ma na celu nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy podobnymi instytucjami oraz ich pracownikami zajmującymi się szeroko pojętą działalnością pozaszkolną, m.in.  organizacją warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży w różnorodnych kołach.

Ponadto projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniej dostępności budynku, w którym zlokalizowany jest Młodzieżowy Dom Kultury dla osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wyznaczenia 1 miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.

Zagospodarowaniu terenu wokół budynku ma na celu wykorzystanie tego terenu jako dodatkowe miejsce do prowadzenia zajęć, spotkań na świeżym powietrzu oraz wystaw prac powstałych w ramach projektu. Pośrednio wpłynie to również na uatrakcyjnianie oferty prowadzonych zajęć przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu również w kierunku osób niepełnosprawnych ruchowo, które nie będą musiały korzystać z wyższych kondygnacji budynku.

Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie: o stronie polskiej partnerem jest Powiat Raciborski - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, a po stronie czeskiej - Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 39 398,77 EUR                                   
Dofinansowanie z EFRR: 20 000, 00 EUR

Czas trwania projektu: 1.09.2021 - 30.09.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”