Deklaracja dostępności
strony internetowej oraz budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdk-raciborz.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017 r. i 2019 r. 

Data ostatniej aktualizacji: marzec 2022 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niektóre dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.            

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formacie pdf, jpg, są częściowo dostępne cyfrowo z powodu struktury strony internetowej oraz ze względu na ich ilość, jak również logiczną strukturę lub są skanami dokumentów. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.        
  • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

  • Oświadczenie sporządzono dnia 05.03.2021 r.     
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Agnieszka Busuleanu-Jaksik.     
Adres poczty elektronicznej: biuro@mdk-raciborz.pl.
Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 415 23 28.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres: www.rpo.gov.pl

 

Skróty klawiaturowe           

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Wygląd

Serwis jest nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby z niepełnosprawnościami np. wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy, możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie, możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości, podświetlenie tła, podkreślenie linków- hiperłącz, możliwość zmiany czcionki na jednolitą, bardziej wyraźną.

 

Dostępność architektoniczna

Zarządcą budynku, w którym znajduje się siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu jest Powiat Raciborski.

Wejście główne do budynku jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada trzy kondygnacje - brak windy wewnętrznej oraz zewnętrznej, a tym samym brak możliwości przemieszczania się wewnątrz budynku osób z niepełnosprawnością ruchową. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w Młodzieżowym Domu Kultury, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Młodzieżowego Domu Kultury, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na numer: +48 32 415 23 28 lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: biuro@mdk-raciborz.pl. W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku MDK w Raciborzu. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej
z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.