Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.zm.)

2. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.)

3. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2015 r. poz. 357, Dz. U. 2017 r. poz. 60)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (z późn. zm.)

5. Konwencja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobuty dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z dnia 30 maja 2011 r.) na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 

Pobierz PDF

Aktualizacja: 31 sierpnia 2020 r.