1 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa  o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1824).  Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

  • poczty elektronicznej
  • faksu - numer +48 32 415 24 69,
  • komunikatora internetowego MESSENGER

 

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w Młodzieżowym Domu Kultury, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Młodzieżowego Domu Kultury, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na numer: +48 32 415 23 28 lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: biuro@mdk-raciborz.pl

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.